Perspektywy absolwenta WPiA

Kierunek Prawo:

docelowo absolwent prawa składa aplikacje i pracuje w jednym z typowych zawodów prawniczych (sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz). Ze względu na ograniczoną liczbę etatów w tych zawodach w praktyce młody prawnik znajduje zatrudnienie jako doradca prawny lub podatkowy w instytucjach publicznych i niepublicznych. Poza tym prawnicy pracują w bankach, windykacji, obrocie nieruchomościami, w sądach branżowych i polubownych oraz Samorządowych Kolegiach Odwoławczych.

Źródło: theponyexpression.com

Kierunek Administracja:

docelowo absolwent studiów I stopnia pełni funkcje urzędnicze w administracji państwowej oraz prywatnej. W praktyce może znaleźć zatrudnienie w każdej instytucji posiadającej własny system administrowania. Absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do pełnienia funkcji kierowniczych w administracji rządowej i samorządowej oraz do pracy na samodzielnym stanowisku. Zatrudnienie może znaleźć (oprócz administracji państwowej) w instytucjach
kultury, oświaty, organach administracji niezespolonej (np. korpus pracowników cywilnych policji), organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE
i ich organami.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook