Sprawy socjalne

Podstawowymi aktami normatywnymi regulującymi zasady przyznawania stypendiów są:

Aktualnie istnieją 3 kategorie stypendiów (w tej kolejności będą omawiane):

 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Specjalną kategorią pomocy materialnej jest zapomoga.
Na czas zagrożenia epidemicznego istnieje również możliwość uzyskania jednorazowej zapomogi, o czym niżej.

WZORY WNIOSKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ (english versions of applications and declarations available here)

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe, to jedno ze świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Środki są przeznaczone w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów i stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi. Warto zauważyć, że można pobierać tylko jedno stypendium rektora  (jeżeli ktoś kwalifikuje się na dwóch kierunkach lub spełnia więcej niż jedno kryterium przyznawania może pobierać to świadczenie tylko raz).

Świadczenia, o których mowa:

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Kryteria przyznania stypendium Rektora:

 • Wysoka średnia ocen (tutaj nie ma sztywnej granicy i wszystko zależy od tego jak procentowo ułoży się grono studentów, którym owe stypendium przysługuje)
 • Wybitne osiągnięcia naukowe (spis publikacji, nagród jakie są premiowane znajduję się w Regulaminie)
 • Wybitne osiągnięcia sportowe ( tutaj ważna jest ranga wydarzenia i szczebel krajowy czy też międzynarodowy)
 • Wybitne osiągnięcia artystyczne (tutaj także liczy się ranga wydarzenia, konkursu, festiwalu, ale także recenzowane wystawy, koncerty etc.)

Kryteria te dotyczą poprzedniego roku akademickiego.

Podsumowując warunkiem jest uzyskanie wyróżniających wyników w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym i złożenie wniosek w Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów w terminie do 30 dni po zakończeniu letniej sesji poprawkowej ustalonej dla Uniwersytetu Gdańskiego zarządzeniem Rektora.

Tutaj ważna zmiana dotycząca sposobu składania wniosku oraz podmiotu orzekającego w sprawie przyznawania świadczeń dla studentów. Wcześniej takie wnioski składaliśmy w Dziekanacie i dalej były one oceniane przez Wydziałowe Komisje Stypendialne. Od zeszłego roku po zmianach Rektor na wniosek Przewodniczącego Parlamentu Studentów UG zaopiniowany przez prorektora właściwego do spraw studenckich powołuje Uczelnianą Komisję Stypendialną, która działa jako organ pierwszej instancji. Uczelniana Komisja Stypendialna składa się z pracowników Uczelni rekomendowanych przez prorektora właściwego ds. studenckich i studentów delegowanych przez Przewodniczącego Parlamentu Studentów UG, przy czym studenci stanowią większość składu Komisji.

Kwestią, która jest najważniejsza zostaję to, że komisja o której mowa wyżej działa dla całej uczelni i obsługuje studentów z każdego wydziału (znajduję się ona w Starym Rektoracie, ul. Bażyńskiego 1a pok. 116 – tj. po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko obecnego Rektoratu).

Stypendium Rektora przyznawane jest zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym regulaminie oraz przyjętymi przez Uczelnianą Komisję Stypendialną kryteriami, zawartymi w podjętej na początku danego roku akademickiego przez Uczelnianą Komisję Stypendialną uchwale.

Uczelniana Komisja Stypendialna przyznaje stypendia Rektora na podstawie procentowego podziału: 1) do 60% liczby przyznanych stypendiów stanowią stypendia przyznane za wysoką średnią ocen, 2) do 30% liczby przyznanych stypendiów stanowią stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, 3) do 10% liczby przyznanych stypendiów stanowią stypendia przyznane na podstawie wniosków o ponowne rozpatrzenie.

We wniosku o przyznanie stypendium Rektora student powinien wykazać wyłącznie osiągnięcia, które uzyskał w poprzednim roku studiów. Ponadto wszystkie wykazane osiągnięcia powinny być odpowiednio udokumentowane.

Stypendium może otrzymać student pierwszego roku w roku złożenia egzaminu maturalnego, jeżeli jest on:

 1. Laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
 2. Medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

O przyznanie stypendium Rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia spełnił obowiązujące na Uniwersytecie Gdańskim warunki określone w ust. 1.

Stypendium Rektora nie przysługuje studentom zaliczającym okres rozliczeniowy po terminie 30 września, chyba, że termin zaliczenia okresu rozliczeniowego przedłużony został decyzją Dziekana właściwego Wydziału lub opóźnienie zaliczenia okresu nastąpiło z przyczyn zależnych od Uniwersytetu.

Studentowi podejmującemu studia w Uniwersytecie Gdańskim w drodze przeniesienia z innej uczelni przysługuje stypendium Rektora w następnym roku akademickim.

Średnia ocen jest kryterium jasnym – oblicza się ją tylko na podstawie ocen z egzaminów (nie liczą się ćwiczenia, wykłady do wyboru i wszelkiego rodzaju zaliczenia – WF, kurs biblioteczny, kurs BHP). W momencie gdy kilku studentów posiada średnią kwalifikującą do stypendium, a liczba przekracza liczbę możliwych do przyznania, wówczas podwyższa się próg.

Kryteria wybitnych osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych nie są już takie klarowne, stąd RŚSUG uściślił je w paragrafie 8, punkcie 16. Są one bardzo obszernie opisane, więc odsyłam zainteresowane osoby do powyższego Regulaminu.

Organem odwoławczym jest Odwoławcza Komisja Stypendialna. W sprawie świadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 1-4 studentowi w terminie 14. dni od otrzymania decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej przysługuje za jej pośrednictwem, odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Uczelniana Komisja Stypendialna uznając, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, może sama zmienić swoją wcześniejszą decyzję lub po zaopiniowaniu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia odwołania – przekazać je do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Stypendia socjalne

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego dochód netto za poprzedni rok kalendarzowy na członka rodziny nie przekracza 960 złotych.

Obecne stawki są następujące:

670zł – przy dochodzie do 300,00 zł

590zł – przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

520zł – przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

Obowiązują także zwiększone stawki z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960 złotych.

Stawki wyglądają następująco:

780zł – przy dochodzie do 300,00 zł

700zł – przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

630zł – przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

Student może otrzymać tylko jedno świadczenie: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie.

Stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium socjalne można pobierać tylko na pierwszym kierunku.

Stypendium socjalne przyznawane jest na 9 miesięcy.

Świadczenia wypłacane są od listopada (z wyrównaniem za październik jeżeli wniosek został złożony w terminie) do czerwca.

W nowym roku akademickim wysokość stawek może ulec zmianie – kwota świadczenia uzależniona jest od liczby świadczeniobiorców.

Sposób obliczania dochodu reguluje szeroko par. 6 pkt 2, 3 i 4 RŚSUG .

Wymagania formalne (dokumenty jakimi trzeba poświadczyć wysokość dochodu) określa szczegółowo par.7 RŚSUG .

Należy się z nimi szczegółowo zapoznać, ponieważ każdy brak formalny skutkuję obowiązkiem jego uzupełnienia w terminie 7 dni.

Ważną informacją jest fakt, iż liczony jest dochód netto za poprzedni rok akademicki. Ważne są jednak zarobki, które student lub osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego generują nadal. Znaczy to, że jeżeli pewien składnik dochodu domowego został utracony, nie liczy się, choć należy go zaznaczyć a następnie udokumentować jego utracenie.

Należy pamiętać, że obecnie wszystkie wnioski związane ze stypendium składane są w Uczelnianej Komisji Stypendialnej, działającej na naszej uczelni od zeszłego roku. Termin jest wyznaczany co roku, należy sprawdzać i kontrolować, aby terminu tego nie przegapić. Wspomniana komisja działa dla całej uczelni i obsługuję studentów z każdego wydziału (znajduję się ona w Starym Rektoracie, ul. Bażyńskiego 1a pok. 116 – tj. po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko obecnego Rektoratu).

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu i nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane na okres semestru lub roku akademickiego na wniosek studenta, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Po wygaśnięciu ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności student winien przedłożyć nowe orzeczenie lub zaświadczenie z odpowiedniego organu o złożeniu wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia. O ile zachowana jest ciągłość terminu, na jaki niepełnosprawność została orzeczona przyznane stypendium zostanie wypłacone lub wyrównane bez konieczności składania nowego wniosku. W przypadku, gdy ciągłość nie jest zachowana student winien złożyć nowy wniosek o przyznanie stypendium, które będzie wypłacane od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony.

W obecnej chwili stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi:

 1. 500 zł – znaczny stopień niepełnosprawności,
 2. 360 zł – umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 3. 310 zł – lekki stopień niepełnosprawności.

Należy pamiętać, że obecnie wszystkie wnioski związane ze stypendium składane są w Uczelnianej Komisji Stypendialnej, działającej na naszej uczelni od zeszłego roku. Termin jest wyznaczany co roku, należy sprawdzać i kontrolować, aby terminu tego nie przegapić. Wspomniana komisja działa dla całej uczelni i obsługuję studentów z każdego wydziału (znajduję się ona w Starym Rektoracie, ul. Bażyńskiego 1a pok. 116 – tj. po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko obecnego Rektoratu).

Zapomogi

Zapomoga jest szczególnym rodzajem świadczenia. Może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu:

1) nieszczęśliwego wypadku;

2) poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim;

3) śmierci członka najbliższej rodziny;

4) dokonanej na jego szkodę kradzieży;

5) klęski żywiołowej; np. powodzi, pożaru;

6) innych, które zdaniem Uczelnianej Komisji Stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania zapomogi.

Zdarzenia losowe podane przez studenta muszą być udokumentowane potwierdzeniem właściwych organów (np. Policji, Straży Pożarnej, ZOZ etc.)

Zapomogę przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna. Zapomoga wypłacana jest w formie pieniężnej.

Student może otrzymać zapomogę, dwa razy w roku akademickim.

Student może otrzymać zapomogę wyłącznie jeden raz na podstawie dokumentacji dotyczącej tego samego zdarzenia.

Wysokość zapomogi uzależniona jest od indywidualnej sytuacji studenta.

Należy pamiętać, że obecnie wszystkie wnioski związane ze stypendium składane są w Uczelnianej Komisji Stypendialnej, działającej na naszej uczelni od zeszłego roku. Termin jest wyznaczany co roku, należy sprawdzać i kontrolować, aby terminu tego nie przegapić. Wspomniana komisja działa dla całej uczelni i obsługuję studentów z każdego wydziału (znajduję się ona w Starym Rektoracie, ul. Bażyńskiego 1a pok. 116 – tj. po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko obecnego Rektoratu).

UWAGA! ZAPOMOGA NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO!

Władze Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek Parlamentu Studentów UG umożliwiają studentom, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu w związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce (np. poprzez utratę pracy) otrzymanie w przyspieszonym trybie jednorazowej zapomogi finansowej z Funduszu Stypendialnego.
Wnioski o zapomogę należy nadsyłać tradycyjną pocztą na adres: Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów (pokój 116 – stary rektorat), ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk.
Na podstawie rozpatrzonych pozytywnie przez Uczelnianą Komisję Stypendialną wniosków nadesłanych maksymalnie do 1 kwietnia do Centrum nastąpi przelew środków, które na rachunkach studentów powinny znaleźć się przed 13 kwietnia. Wnioski można też nadsyłać przez kwiecień! Na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków nadesłanych w kwietniu UKS przyzna świadczenia, które zostaną wypłacone w maju!
We wniosku powinna znaleźć się udokumentowana informacja, w jaki sposób uległa pogorszeniu sytuacja studenta (np. z powodu np. pogorszenia sytuacji zdrowotnej studenta lub członka najbliższej rodziny, konieczności opuszczenia miejsca zamieszkania itp.). Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty poświadczające pogorszenie sytuacji materialnej np. zaświadczenia z zakładu pracy o wstrzymaniu działalności, zawieszeniu stosunku pracy, potwierdzenie wysokości zarobków netto z ostatniego w pełni przepracowanego miesiąca, rachunki za środki medyczne.
W razie wątpliwości należy kontaktować się z dyżurującymi pracownikami Centrum Obsługi Stypendialnej pod numerem telefonu: 58-523-21-87 i adresem email: cossid@ug.edu.pl.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • RSS
 • Facebook