Sprawy socjalne

Po nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, która wchodzi w życie 1 października 2011 r. powstało duże zamieszanie wśród studentów zainteresowanych otrzymywaniem różnego typu stypendiów. Ten artykuł ma przybliżyć w jak najbardziej przystępny sposób o co dokładnie w tych zmianach chodzi.

Nadal podstawowymi aktami normatywnymi regulującymi zasady przyznawania stypendiów są:

Aktualnie istnieją 3 kategorie stypendiów (w tej kolejności będę  je omawiał):

Specjalną kategorią pomocy materialnej jest zapomoga.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów

Ten typ stypendiów zastąpił stypendia naukowe i sportowe. Podstawową różnicą jest przyjęcie innych kryteriów ich przyznawania. Teraz dostaje je do 10% najlepszych studentów wydziału. Zmieniła się także proporcja wysokości przyznanych stypendiów socjalnych do stypendiów rektora. Środki przeznaczone na stypendium rektora dla najlepszych studentów stanowić mogą nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia  rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi (wcześniej było to nie więcej niż 50%). Ponadto można pobierać tylko jedno stypendium rektora (jeśli ktoś kwalifikuje się na nie na dwóch kierunkach pobierać może tylko na jednym z nich).

Otrzymać stypendium rektora można tylko po zakończeniu pierwszego roku studiów na podstawie:

 • wysokiej średniej ocen,
 • osiągnięć naukowych,
 • osiągnięć artystycznych,
 • osiągnięć sportowych,

zdobytych w poprzednim roku akademickim. Oczywiście wystarczy spełnienie jednego z tych kryteriów by załapać się na stypendium rektora.

Tryb przyznawania szczegółowo reguluje RPPMSUG.

 • W pierwszej kolejności studenci składają wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (istotna zmiana, nie przyznaje się stypendiów automatycznie, jak to było wcześniej a tylko i wyłącznie na podstawie wniosków złożonych w odpowiednim terminie). Wzór wniosku do pobrania TUTAJ. Termin składania wniosków ustala Wydziałowa Komisja Stypendialna corocznie w przyjętej na początku roku akademickiego uchwale, nie później jednak niż 30 dni po zakończeniu letniej sesji poprawkowej (na rok akademicki 2011/2012 terminem jest 18 października 2011 r.).
 • Następnie na podstawie złożonych wniosków WKS przyznaje stypendia rektora według zasad określonych w RPPMSUG.

Ten stanowi, że liczba przyznanych stypendiów z tytułu wysokiej średniej nie może przekroczyć 60% wszystkich przyznanych stypendiów rektora. Maksymalnie 30% stypendiów rektora może być przyznane z tytułu wybitnych osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych. Pozostałe 10% zarezerwowane jest na stypendia przyznane po odwołaniu studenta.

W pierwszej kolejności rozpatruje się wnioski o przyznanie stypendium z tytułu wybitnych osiągnięć naukowych, sportowych, artystycznych. Niewykorzystana pula, jeśli taka będzie, przechodzi na stypendia z tytułu wysokiej średniej.

 • W gestii WKS leży ustalenie zasad obliczania 10% studentów uprawnionych do stypendium rektora. Na podstawie uchwały przyjętej dnia 21.09.2011r. 10% najlepszych studentów oblicza się oddzielnie dla każdego roku, trybu i kierunku studiów (czyli np. 1 rok administracji zaocznej ma odrębną klasyfikację od 2 roku prawa stacjonarnego). Odrębną klasyfikacją, opartą na tych samych zasadach, objęci są ponadto studenci Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Koszalinie.
 • Stawkę stypendium określa jednolicie dla całej uczelni Prorektor ds. studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG w zależności od liczby osób uprawnionych (które to otrzymuje od WKS każdego z wydziałów). Wynika z tego, że stawka stypendiów ustalana jest dopiero po rozpatrzeniu przez WKS wniosków o stypendia i przesłaniu liczby uprawnionych do prorektora ds. studenckich.

Średnia ocen jest kryterium jasnym – oblicza się ją tylko na podstawie ocen z egzaminów (nie liczą się ćwiczenia, wykłady do wyboru i wszelkiego rodzaju zaliczenia – WF, kurs biblioteczny, kurs BHP). W momencie gdy kilku studentów posiada średnią kwalifikującą do stypendium, a liczba przekracza liczbę możliwych do przyznania, wówczas podwyższa się próg.

Kryteria wybitnych osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych nie są już takie klarowne, stąd RPPMSUG uściślił je w paragrafie 8, punkcie 16. Są one bardzo obszernie opisane, więc odsyłam zainteresowane osoby do powyższego linku i par.8 pkt 16.

W razie braków we wniosku WKS informuje osobę i daje 7 dni na poprawę błędu.

Od każdej decyzji służy odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (za pośrednictwem WKS) w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. WKS może w ciągu 7 dni zmienić wcześniejszą decyzję albo odesłać ją do rozpatrzenia przez OKS.

Stypendium rektora nie otrzymują studenci, którzy rozliczyli sesję po 30 września, chyba że termin rozliczania roku akademickiego został przedłużony decyzją dziekana lub opóźnienie rozliczania leży po stronie uniwersytetu.

Stypendia socjalne

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego dochód netto za poprzedni rok kalendarzowy na członka rodziny nie przekracza 782 zł (znaczna zmiana w stosunku do poprzedniego roku – 602 zł).

Stawki stypendium socjalnego są następujące:

 • 320 zł przy dochodzie do 456 zł
 • 220 zł przy dochodzie od 456,01 zł do 782 zł

Nie ma już stypendiów socjalnych na wyżywienie i mieszkaniowych. Zamiast nich wprowadzono kategorię „stypendiów socjalnych w zwiększonej wysokości w z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie”. Ich stawki wynoszą:

 • 420 zł przy dochodzie do 456 zł
 • 320 zł przy dochodzie od 456,01 zł do 782 zł

Przesłanką zwiększenia wysokości stypendium jest:

 • fakt, iż codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu  utrudniał studiowanie lub
 • fakt zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Sposób obliczania dochodu reguluje szeroko par.6 pkt 2,3 i 4 RPPMSUG.

Wymagania formalne (dokumenty jakimi trzeba poświadczyć wysokość dochodu) określa szczegółowo par.7 RPPMSUG.

Wzór wniosku do pobrania TUTAJ. Termin składania określa corocznie WKS w uchwale (na rok akademicki 2011/2012 jest to 11.10.2011r. dla stacjonarnych i 15.10.2011 dla zaocznych).

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

Kolejną kategorią stypendium  jest stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Zasady ich przyznawania są proste. Uprawnieni do niego są osoby posiadające określony stopień niepełnosprawności. Nie są one uzależnione od sytuacji materialnej studenta.

Wysokości stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

 • 220 zł przy znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 170 zł przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 120 zł przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

Wzór wniosku do pobrania TUTAJ. Termin składania określa corocznie WKS w uchwale (na rok akademicki 2011/2012 jest to 11.10.2011r. dla stacjonarnych i 15.10.2011 dla zaocznych).

Zapomogi

Zapomogi są szczególną kategorią pomocy materialnej. Przyznawane są w 3 wysokościach:

 • 1000 zł
 • 700 zł
 • 400 zł

z tytułu znalezienia się przez studenta w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych, określonych w RPPMSUG:

 1. nieszczęśliwego wypadku,
 2. poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,
 3. śmierci członka najbliższej rodziny,
 4. kradzieży,
 5. klęski żywiołowej; np. powodzi, pożaru,
 6. innych, które zdaniem Wydziałowej Komisji Stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania zapomogi.

Można otrzymać maksymalnie dwie zapomogi w ciągu roku akademickiego.

Wniosek o zapomogę znajduje się TUTAJ.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 • RSS
 • Facebook