Sprawy socjalne

Ten artykuł ma przybliżyć w jak najbardziej przystępny sposób o co dokładnie w tych zmianach chodzi.

Nadal podstawowymi aktami normatywnymi regulującymi zasady przyznawania stypendiów są:

Aktualnie istnieją 3 kategorie stypendiów (w tej kolejności będę  je omawiał):

 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Specjalną kategorią pomocy materialnej jest zapomoga.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na wniosek studenta na poszczególnych kierunkach na zasadzie rankingu do 10% najlepszych studentów.

Od 1 października 2018 r. obowiązuje  stawka stypendium Rektora dla najlepszych studentów w wysokości 580 zł miesięcznie a od 1 marca 2019 r w wysokości 600 zł miesięcznie.

Środki z dotacji są przeznaczone na stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów i stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Ponadto można pobierać tylko jedno stypendium rektora (jeśli ktoś kwalifikuje się na nie na dwóch kierunkach pobierać może tylko na jednym z nich).

Otrzymać stypendium rektora można tylko po zakończeniu pierwszego roku studiów na podstawie:

 • wysokiej średniej ocen,
 • osiągnięć naukowych,
 • osiągnięć artystycznych,
 • osiągnięć sportowych,

zdobytych w poprzednim roku akademickim. Oczywiście wystarczy spełnienie jednego z tych kryteriów by załapać się na stypendium rektora.

Tryb przyznawania szczegółowo reguluje RPPMSUG.

 • W pierwszej kolejności studenci składają wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów. Wzór wniosku do pobrania TUTAJ. Termin składania wniosków ustala Wydziałowa Komisja Stypendialna corocznie w przyjętej na początku roku akademickiego uchwale, nie później jednak niż 30 dni po zakończeniu letniej sesji poprawkowej (na rok akademicki 2018/2019 terminem był 16 października 2018 r., a publikowane są one na stronie WPiA).
 • Następnie na podstawie złożonych wniosków WKS przyznaje stypendia rektora według zasad określonych w RPPMSUG.

Ten stanowi, że liczba przyznanych stypendiów z tytułu wysokiej średniej nie może przekroczyć 60% wszystkich przyznanych stypendiów rektora. Maksymalnie 30% stypendiów rektora może być przyznane z tytułu wybitnych osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych. Pozostałe 10% zarezerwowane jest na stypendia przyznane po odwołaniu studenta.

W pierwszej kolejności rozpatruje się wnioski o przyznanie stypendium z tytułu wybitnych osiągnięć naukowych, sportowych, artystycznych. Niewykorzystana pula, jeśli taka będzie, przechodzi na stypendia z tytułu wysokiej średniej.

 • W gestii WKS leży ustalenie zasad obliczania 10% studentów uprawnionych do stypendium rektora. Na podstawie uchwały przyjętej dnia 14.09.2016 r. Stypendia rektora dla najlepszych studentów otrzymuje do 10% studentów każdego kierunku studiów bez podziału na tryby , formy i lata studiów (czyli np. 1 rok administracji zaocznej ma odrębną klasyfikację od 2 roku prawa stacjonarnego). Odrębną klasyfikacją, opartą na tych samych zasadach, objęci są ponadto studenci Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Koszalinie.
 • Stawkę stypendium określa jednolicie dla całej uczelni Prorektor ds. studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG w zależności od liczby osób uprawnionych (które to otrzymuje od WKS każdego z wydziałów). Wynika z tego, że stawka stypendiów ustalana jest dopiero po rozpatrzeniu przez WKS wniosków o stypendia i przesłaniu liczby uprawnionych do prorektora ds. studenckich.

Średnia ocen jest kryterium jasnym – oblicza się ją tylko na podstawie ocen z egzaminów (nie liczą się ćwiczenia, wykłady do wyboru i wszelkiego rodzaju zaliczenia – WF, kurs biblioteczny, kurs BHP). W momencie gdy kilku studentów posiada średnią kwalifikującą do stypendium, a liczba przekracza liczbę możliwych do przyznania, wówczas podwyższa się próg.

Kryteria wybitnych osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych nie są już takie klarowne, stąd RPPMSUG uściślił je w paragrafie 8, punkcie 16. Są one bardzo obszernie opisane, więc odsyłam zainteresowane osoby do powyższego linku i § 8 pkt 16.

W razie braków we wniosku WKS informuje osobę i daje 7 dni na poprawę błędu.

Od każdej decyzji służy odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (za pośrednictwem WKS) w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. WKS może w ciągu 7 dni zmienić wcześniejszą decyzję albo odesłać ją do rozpatrzenia przez OKS.

Stypendium rektora nie otrzymują studenci, którzy rozliczyli sesję po 30 września, chyba że termin rozliczania roku akademickiego został przedłużony decyzją dziekana lub opóźnienie rozliczania leży po stronie uniwersytetu.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Stypendialne na wniosek studenta. Otrzymywanie świadczenia uzależnione jest od dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny.

 1. Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł.
  Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:
 • 670 zł          – przy dochodzie do 300,00 zł
 • 590 zł          – przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł
 • 520 zł          – przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł
 1. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960 zł.
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

 • 780 zł          – przy dochodzie do 300,00 zł
 • 700 zł          – przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł
 • 630 zł          – przy dochodzie od 600,01 zł do 960,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do obliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny znajduje się w Rozdziale V Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG.

Student może otrzymać tylko jedno świadczenie: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie. Studenci ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS muszą mieć potwierdzenie tego faktu (tzn. pieczątkę akademika na wniosku), z tytułu zamieszkania w innym obiekcie (umowa najmu).

Przesłanką zwiększenia wysokości stypendium jest:

 • fakt, iż codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu  utrudniał studiowanie lub
 • fakt zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Sposób obliczania dochodu reguluje szeroko par.6 pkt 2,3 i 4 RPPMSUG.

Wymagania formalne (dokumenty jakimi trzeba poświadczyć wysokość dochodu) określa szczegółowo par.7 RPPMSUG.

Wzory wniosków do pobrania TUTAJ. Termin składania określa corocznie WKS w uchwale.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

Kolejną kategorią stypendium  jest stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Zasady ich przyznawania są proste. Uprawnieni do niego są osoby posiadające określony stopień niepełnosprawności. Nie są one uzależnione od sytuacji materialnej studenta.

Stypendium specjalne przyznawane jest na wniosek studenta, który posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:

 • 500 zł – znaczny stopień niepełnosprawności,
 • 360 zł – umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • 310 zł – lekki stopień niepełnosprawności.

Wzór wniosku do pobrania TUTAJ. Termin składania określa corocznie WKS w uchwale.

Zapomogi

Dwa razy w roku akademickim, w szczególnych sytuacjach życiowych, studenci UG mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi.

Świadczenie może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu:

 1. nieszczęśliwego wypadku,
 2. poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,
 3. śmierci członka najbliższej rodziny,
 4. kradzieży,
 5. klęski żywiołowej; np. powodzi, pożaru,
 6. innych, które zdaniem Wydziałowej Komisji Stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania świadczenia.

Wysokość zapomogi uzależniona jest od indywidualnej sytuacji studenta.

Student może otrzymać zapomogę wyłącznie jeden raz na podstawie dokumentacji dotyczącej tego samego zdarzenia.

Można otrzymać maksymalnie dwie zapomogi w ciągu roku akademickiego.

Wniosek o zapomogę znajduje się TUTAJ.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • RSS
 • Facebook