Praktyki studenckie na WPiA UG

1. STUDENCI KIERUNKU ADMINISTRACJA
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Studenci Administracji mają obowiązek odbycia i zaliczenia jednej 2-tygodniowej praktyki zawodowej w wymiarze 75 godzin.

Praktykę należy odbyć po IV semestrze, po II roku w dowolnej instytucji gwarantującej włączenie studenta w pracę zawodową w charakterze administracyjnym. Mogą to być organy administracji publicznej i gospodarczej, kancelarie – potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez ww. instytucje o odbyciu praktyki, Sądy czy Prokuratura, – potwierdzone wpisem w dzienniczku praktyk.

Dziekanat organizuje praktyki dla studentów II roku, w okresie wakacyjnym, w Urzędach Miejskich, Wojewódzkich, Skarbowych, w Gdańsku i okolicach, w następujących różnych, możliwych do wyboru terminach.

Po odbyciu praktyki należy niezwłocznie złożyć kartę praktyk do właściwego Dziekanatu. W celu otrzymania zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu należy wypełnić stosowne formularze w Dziekanacie do 30 października danego roku kalendarzowego (dotyczy studentów realizujących praktyki w Urzędach poza miejscem stałego miejsca zameldowania, posiadających skierowanie na praktyki z Dziekanatu WPiA UG).

Uczelnia nie zapewnia miejsc w DS na czas odbywania praktyki w okresie wakacji, ale można złożyć stosowny wniosek do OKS.

Więcej informacji o praktykach na Administracji. 

2. STUDENCI KIERUNKU EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Student WPiA UG na kierunku European Business Administration ma obowiązek odbycia 2-tygodniowej praktyki zawodowej w wymiarze 35 godzin.
Realizacja praktyk jest warunkiem zaliczenia IV semestru studiów I stopnia.

Po odbyciu praktyki należy niezwłocznie złożyć kartę praktyk do właściwego Dziekanatu. W celu otrzymania zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu należy wypełnić stosowne formularze w Dziekanacie do 30 października danego roku kalendarzowego (dotyczy studentów realizujących praktyki w Urzędach poza miejscem stałego miejsca zameldowania, posiadających skierowanie na praktyki z Dziekanatu European Business Administration).

Uczelnia nie zapewnia miejsc w DS na czas odbywania praktyki w okresie wakacji, ale można złożyć stosowny wniosek do OKS.

Więcej informacji o praktykach na European Business Administration.

3. STUDENCI KIERUNKU KRYMINOLOGIA
STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA

Studenci Kryminologii mają obowiązek odbycia 2-tygodniowej praktyki zawodowej w wymiarze 75 godzin.
Realizacja praktyk jest warunkiem zaliczenia IV semestru studiów I stopnia i II semestru studiów II stopnia.

Praktyka  odbywana jest  na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a instytucją przyjmującą  studenta, tj. organizatorem praktyki (nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie). Dziekanat organizuje w Sądzie Okręgowym, Sądach Rejonowych, Prokuraturach, Zakładach Karnych w Gdańsku i okolicach, w następujących różnych, możliwych do wyboru terminach.

Warunkiem  zaliczenia  praktyki  jest  złożenie  przez  studenta  karty  praktyk. Praktyka  powinna być potwierdzona przez  bezpośredniego  przełożonego  nadzorującego  praktykę  ze  strony  organizatora.

Po odbyciu praktyki należy niezwłocznie złożyć kartę praktyk do właściwego Dziekanatu. W celu otrzymania zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu należy wypełnić stosowne formularze w Dziekanacie do 30 października danego roku kalendarzowego (dotyczy studentów realizujących praktyki w Sądzie lub Prokuraturze poza miejscem stałego miejsca zameldowania, posiadających skierowanie na praktyki z Dziekanatu WPiA UG).

Uczelnia nie zapewnia miejsc w DS na czas odbywania praktyki w okresie wakacji, ale można złożyć stosowny wniosek do OKS.

Więcej informacji o praktykach na Kryminologii.

4. STUDENCI KIERUNKU PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Student kierunku Podatki i doradztwo podatkowe mają obowiązek odbycia 2-tygodniowej praktyki zawodowej w wymiarze 75 godzin.
Realizacja praktyk jest warunkiem zaliczenia IV semestru studiów I stopnia.

Po odbyciu praktyki należy niezwłocznie złożyć kartę praktyk do właściwego Dziekanatu. W celu otrzymania zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu należy wypełnić stosowne formularze w Dziekanacie do 30 października danego roku kalendarzowego (dotyczy studentów realizujących obowiązkowe praktyki poza miejscem stałego miejsca zameldowania, posiadających skierowanie na praktyki z Dziekanatu WPiA UG).

Uczelnia nie zapewnia miejsc w DS na czas odbywania praktyki w okresie wakacji, ale można złożyć stosowny wniosek do OKS.

Więcej informacji o praktykach na Podatkach i Doradztwie Podatkowym.

5. STUDENCI KIERUNKU PRAWO
STUDIA STACJONARNE 

Studenci mają obowiązek odbycia i zaliczenia dwóch 2-tygodniowych praktyk w wymiarze 75 godzin:

1 . po III roku w Sądzie lub Prokuraturze
2. po IV roku w dowolnej instytucji gwarantującej włączenie studenta w pracę zawodową w charakterze prawniczym. Mogą to być organy administracji publicznej i gospodarczej, kancelarie – potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez w/w instytucje o odbyciu praktyki,

Dziekan WPiA zezwolił studentom V roku na odbywanie tzw. praktyki drugiej – uzgodnionej indywidualnie – w trakcie całego roku akademickiego, pod warunkiem uczęszczania na zajęcia dydaktyczne obowiązujące na V roku studiów.
Dziekanat organizuje praktyki dla studentów III i IV roku w terminach wakacyjnych.

Terminy odbywania praktyk w Sądzie Okręgowym oraz wybór na Sądy Rejonowe studenci dokonują sami na spotkaniu organizacyjnym  (termin spotkania będzie podany po zapisach na praktyki).

Po odbyciu praktyki należy niezwłocznie złożyć kartę praktyk do właściwego Dziekanatu. W celu otrzymania zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu należy wypełnić stosowne formularze w Dziekanacie do 30 października danego roku kalendarzowego (dotyczy studentów realizujących praktyki w Urzędach poza miejscem stałego miejsca zameldowania, posiadających skierowanie na praktyki z Dziekanatu WPiA UG).

Uczelnia nie zapewnia miejsc w DS na czas odbywania praktyki w okresie wakacji, ale można złożyć stosowny wniosek do OKS.

Więcej informacji o praktykach na Prawie.

PRAKTYKI ZORGANIZOWANE INDYWIDUALNIE

STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW NA WPiA UG

Wydział uznaje również praktyki zorganizowane indywidualnie, które są zgodne z  programem praktyk  na danym kierunku. Student organizujący praktykę indywidualnie, po odbyciu praktyki składa do Dziekana wniosek  o zaliczenie praktyki ze stosownymi  zaświadczeniami.

Studenci, którzy chcą odbywać praktyki w swoim miejscu zamieszkania (poza Trójmiastem) lub w innych instytucjach proszeni są o zgłoszenie w Dziekanacie do (zazwyczaj) końca kwietnia danego roku akademickiego i podania terminu i miejsca odbycia praktyki – po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu zgody na odbywanie praktyki tylko w okresie wakacji.

Ustalony termin i miejsce zamiejscowej praktyki należy zgłosić w Dziekanacie do końca kwietnia danego roku akademickiego.

Zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu, wyżywienia dla studentów realizujących praktyki poza miejscem stałego miejsca zameldowania:
Ryczałt nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie przez studenta bez skierowania z Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook