Stypendia rektora

Stypendia rektora dla najlepszych studentów

Ten typ stypendiów zastąpił stypendia naukowe i sportowe. Podstawową różnicą jest przyjęcie innych kryteriów ich przyznawania. Teraz dostaje je do 10% najlepszych studentów wydziału. Zmieniła się także proporcja wysokości przyznanych stypendiów socjalnych do stypendiów rektora. Środki przeznaczone na stypendium rektora dla najlepszych studentów stanowić mogą nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia  rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi (wcześniej było to nie więcej niż 50%). Ponadto można pobierać tylko jedno stypendium rektora (jeśli ktoś kwalifikuje się na nie na dwóch kierunkach pobierać może tylko na jednym z nich).

Otrzymać stypendium rektora można tylko po zakończeniu pierwszego roku studiów na podstawie:

  • wysokiej średniej ocen,
  • osiągnięć naukowych,
  • osiągnięć artystycznych,
  • osiągnięć sportowych,

zdobytych w poprzednim roku akademickim. Oczywiście wystarczy spełnienie jednego z tych kryteriów by załapać się na stypendium rektora.

Tryb przyznawania szczegółowo reguluje RPPMSUG.

  • W pierwszej kolejności studenci składają wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (istotna zmiana, nie przyznaje się stypendiów automatycznie, jak to było wcześniej a tylko i wyłącznie na podstawie wniosków złożonych w odpowiednim terminie). Wzór wniosku do pobrania TUTAJ. Termin składania wniosków ustala Wydziałowa Komisja Stypendialna corocznie w przyjętej na początku roku akademickiego uchwale, nie później jednak niż 30 dni po zakończeniu letniej sesji poprawkowej (na rok akademicki 2011/2012 terminem jest 18 października 2011 r.).
  • Następnie na podstawie złożonych wniosków WKS przyznaje stypendia rektora według zasad określonych w RPPMSUG.

Ten stanowi, że liczba przyznanych stypendiów z tytułu wysokiej średniej nie może przekroczyć 60% wszystkich przyznanych stypendiów rektora. Maksymalnie 30% stypendiów rektora może być przyznane z tytułu wybitnych osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych. Pozostałe 10% zarezerwowane jest na stypendia przyznane po odwołaniu studenta.

W pierwszej kolejności rozpatruje się wnioski o przyznanie stypendium z tytułu wybitnych osiągnięć naukowych, sportowych, artystycznych. Niewykorzystana pula, jeśli taka będzie, przechodzi na stypendia z tytułu wysokiej średniej.

  • W gestii WKS leży ustalenie zasad obliczania 10% studentów uprawnionych do stypendium rektora. Na podstawie uchwały przyjętej dnia 21.09.2011r. 10% najlepszych studentów oblicza się oddzielnie dla każdego roku, trybu i kierunku studiów (czyli np. 1 rok administracji zaocznej ma odrębną klasyfikację od 2 roku prawa stacjonarnego). Odrębną klasyfikacją, opartą na tych samych zasadach, objęci są ponadto studenci Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Koszalinie.
  • Stawkę stypendium określa jednolicie dla całej uczelni Prorektor ds. studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG w zależności od liczby osób uprawnionych (które to otrzymuje od WKS każdego z wydziałów). Wynika z tego, że stawka stypendiów ustalana jest dopiero po rozpatrzeniu przez WKS wniosków o stypendia i przesłaniu liczby uprawnionych do prorektora ds. studenckich.

Średnia ocen jest kryterium jasnym – oblicza się ją tylko na podstawie ocen z egzaminów (nie liczą się ćwiczenia, wykłady do wyboru i wszelkiego rodzaju zaliczenia – WF, kurs biblioteczny, kurs BHP). W momencie gdy kilku studentów posiada średnią kwalifikującą do stypendium, a liczba przekracza liczbę możliwych do przyznania, wówczas podwyższa się próg.

Kryteria wybitnych osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych nie są już takie klarowne, stąd RPPMSUGuściślił je w paragrafie 8, punkcie 16. Są one bardzo obszernie opisane, więc odsyłam zainteresowane osoby do powyższego linku i par.8 pkt 16.

W razie braków we wniosku WKS informuje osobę i daje 7 dni na poprawę błędu.

Od każdej decyzji służy odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (za pośrednictwem WKS) w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. WKS może w ciągu 7 dni zmienić wcześniejszą decyzję albo odesłać ją do rozpatrzenia przez OKS.

Stypendium rektora nie otrzymują studenci, którzy rozliczyli sesję po 30 września, chyba że termin rozliczania roku akademickiego został przedłużony decyzją dziekana lub opóźnienie rozliczania leży po stronie uniwersytetu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook