Stypendia rektora

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe, to jedno ze świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Środki są przeznaczone w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów i stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi. Warto zauważyć, że można pobierać tylko jedno stypendium rektora  (jeżeli ktoś kwalifikuje się na dwóch kierunkach lub spełnia więcej niż jedno kryterium przyznawania może pobierać to świadczenie tylko raz).

Świadczenia, o których mowa:

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Kryteria przyznania stypendium Rektora:

  • Wysoka średnia ocen (tutaj nie ma sztywnej granicy i wszystko zależy od tego jak procentowo ułoży się grono studentów, którym owe stypendium przysługuje)
  • Wybitne osiągnięcia naukowe (spis publikacji, nagród jakie są premiowane znajduję się w Regulaminie)
  • Wybitne osiągnięcia sportowe ( tutaj ważna jest ranga wydarzenia i szczebel krajowy czy też międzynarodowy)
  • Wybitne osiągnięcia artystyczne (tutaj także liczy się ranga wydarzenia, konkursu, festiwalu, ale także recenzowane wystawy, koncerty etc.)

Kryteria te dotyczą poprzedniego roku akademickiego.

Podsumowując warunkiem jest uzyskanie wyróżniających wyników w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym i złożenie wniosku w Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów w terminie do 30 dni po zakończeniu letniej sesji poprawkowej ustalonej dla Uniwersytetu Gdańskiego zarządzeniem Rektora.

Tutaj ważna zmiana dotycząca sposobu składania wniosku oraz podmiotu orzekającego w sprawie przyznawania świadczeń dla studentów. Wcześniej takie wnioski składaliśmy w Dziekanacie i dalej były one oceniane przez Wydziałowe Komisje Stypendialne. Od zeszłego roku po zmianach Rektor na wniosek Przewodniczącego Parlamentu Studentów UG zaopiniowany przez prorektora właściwego do spraw studenckich powołuje Uczelnianą Komisję Stypendialną, która działa jako organ pierwszej instancji. Uczelniana Komisja Stypendialna składa się z pracowników Uczelni rekomendowanych przez prorektora właściwego ds. studenckich i studentów delegowanych przez Przewodniczącego Parlamentu Studentów UG, przy czym studenci stanowią większość składu Komisji.

Kwestią, która jest najważniejsza zostaję to, że komisja o której mowa wyżej działa dla całej uczelni i obsługuję studentów z każdego wydziału (znajduję się ona w Starym Rektoracie, ul. Bażyńskiego 1a pok. 116 – tj. po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko obecnego Rektoratu).

Stypendium Rektora przyznawane jest zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym regulaminie oraz przyjętymi przez Uczelnianą Komisję Stypendialną kryteriami, zawartymi w podjętej na początku danego roku akademickiego przez Uczelnianą Komisję Stypendialną uchwale.

Uczelniana Komisja Stypendialna przyznaje stypendia Rektora na podstawie procentowego podziału: 1) do 60% liczby przyznanych stypendiów stanowią stypendia przyznane za wysoką średnią ocen, 2) do 30% liczby przyznanych stypendiów stanowią stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, 3) do 10% liczby przyznanych stypendiów stanowią stypendia przyznane na podstawie wniosków o ponowne rozpatrzenie.

We wniosku o przyznanie stypendium Rektora student powinien wykazać wyłącznie osiągnięcia, które uzyskał w poprzednim roku studiów. Ponadto wszystkie wykazane osiągnięcia powinny być odpowiednio udokumentowane.

Stypendium może otrzymać student pierwszego roku w roku złożenia egzaminu maturalnego, jeżeli jest on:

  1. Laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
  2. Medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

O przyznanie stypendium Rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia spełnił obowiązujące na Uniwersytecie Gdańskim warunki określone w ust. 1.

Stypendium Rektora nie przysługuje studentom zaliczającym okres rozliczeniowy po terminie 30 września, chyba, że termin zaliczenia okresu rozliczeniowego przedłużony został decyzją Dziekana właściwego Wydziału lub opóźnienie zaliczenia okresu nastąpiło z przyczyn zależnych od Uniwersytetu.

Studentowi podejmującemu studia w Uniwersytecie Gdańskim w drodze przeniesienia z innej uczelni przysługuje stypendium Rektora w następnym roku akademickim.

Średnia ocen jest kryterium jasnym – oblicza się ją tylko na podstawie ocen z egzaminów (nie liczą się ćwiczenia, wykłady do wyboru i wszelkiego rodzaju zaliczenia – WF, kurs biblioteczny, kurs BHP). W momencie gdy kilku studentów posiada średnią kwalifikującą do stypendium, a liczba przekracza liczbę możliwych do przyznania, wówczas podwyższa się próg.

Kryteria wybitnych osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych nie są już takie klarowne, stąd RŚSUG uściślił je w paragrafie 8, punkcie 16. Są one bardzo obszernie opisane, więc odsyłam zainteresowane osoby do powyższego Regulaminu.

Organem odwoławczym jest Odwoławcza Komisja Stypendialna. W sprawie świadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 1-4 studentowi w terminie 14. dni od otrzymania decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej przysługuje za jej pośrednictwem, odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Uczelniana Komisja Stypendialna uznając, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, może sama zmienić swoją wcześniejszą decyzję lub po zaopiniowaniu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia odwołania – przekazać je do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Stypendium Rektora:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook