Zapomogi

Zapomogi

Zapomoga jest szczególnym rodzajem świadczenia. Może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu:

1) nieszczęśliwego wypadku;

2) poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim;

3) śmierci członka najbliższej rodziny;

4) dokonanej na jego szkodę kradzieży;

5) klęski żywiołowej; np. powodzi, pożaru;

6) innych, które zdaniem Uczelnianej Komisji Stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania zapomogi.

Zdarzenia losowe podane przez studenta muszą być udokumentowane potwierdzeniem właściwych organów (np. Policji, Straży Pożarnej, ZOZ etc.)

Zapomogę przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna. Zapomoga wypłacana jest w formie pieniężnej.

Student może otrzymać zapomogę, dwa razy w roku akademickim.

Student może otrzymać zapomogę wyłącznie jeden raz na podstawie dokumentacji dotyczącej tego samego zdarzenia.

Wysokość zapomogi uzależniona jest od indywidualnej sytuacji studenta.

Należy pamiętać, że obecnie wszystkie wnioski związane ze stypendium składane są w Uczelnianej Komisji Stypendialnej, działającej na naszej uczelni od zeszłego roku. Termin jest wyznaczany co roku, należy sprawdzać i kontrolować, aby terminu tego nie przegapić. Wspomniana komisja działa dla całej uczelni i obsługuję studentów z każdego wydziału (znajduję się ona w Starym Rektoracie, ul. Bażyńskiego 1a pok. 116 – tj. po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko obecnego Rektoratu).

Wniosek do pobrania:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook