Studia na WPiA

Źródło:guardian.co.uk

Na Wydziale Prawa i Administracji studenci są pod pieczą znakomitej kadry, wybitnych teoretyków i praktyków członków palestry i innych korporacji prawniczych, prokuratorów i sędziów. Wydział każdego roku zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni państwowych, jest członkiem Europejskiego (ELSA) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa (IALS) jako jedyny wydział w Polsce.

Na Wydziale funkcjonują liczne studenckie koła naukowe, Stowarzyszenie Studentów Prawa, Forum Badań Prawnych oraz Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna. Studia prawnicze trwają 10 semestrów (5 lat) w czasie których przewidziane są praktyki zawodowe (m.in. w sądach i prokuraturze).

W trakcie studiów student zaznajamia się z wszystkimi gałęziami prawa, szczególnie prawem konstytucyjnym, cywilnym, karnym oraz specjalnością UG – prawem morskim. Absolwent posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa. Jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej.

Studia administracyjne, w ramach systemu bolońskiego (tak zwane 3 + 2) trwają 6 semestrów na I stopniu i 4 semestry na drugim. Administratywista, tj. absolwent kierunku administracja jest zaznajomiony z podstawami wszystkich gałęziami prawa, z szczególnym uwzględnieniem prawa i postępowania administracyjnego. Absolwent studiów I stopnia jest zaznajomiony z prawem konstytucyjnym, administracyjnym, prawem UE, postępowaniem administracyjnym oraz podstawami prawa cywilnego i karnego. Poza tym program studiów I stopnia przewiduje jeszcze kilkanaście przedmiotów dodatkowych, takich jak prawo pracy, finanse publiczne, statystyka, ekonomia etc. Absolwent studiów II stopnia jest wszechstronnie przygotowany do pracy w instytucjach państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także w organach nadzoru podatkowego czy ubezpieczeń społecznych. Zajęcia na WPiA dzielą się na obligatoryjne oraz fakultatywne (tzw. wykłady do wyboru). Zajęcia fakultatywne wybiera sam student w czasie przerwy letniej lub zimowej w elektronicznym Panelu Studenta. Częścią PS jest elektroniczny indeks, zawierający wszystkie wyniki w nauce. Proces dydaktyczny jest cały czas w trakcie „przenoszenia” w sferę wirtualną, docelowo wszystkie sprawy, łącznie z składaniem wniosków, mają być załatwiane przez Internet. Absolwent WPiA UG posiada możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz skorzystania z szerokiego wachlarza studiów podyplomowych.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook