Stypendia socjalne

Stypendia socjalne

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego dochód netto za poprzedni rok kalendarzowy na członka rodziny nie przekracza 960 złotych.

Obecne stawki są następujące:

670zł – przy dochodzie do 300,00 zł

590zł – przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

520zł – przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

Obowiązują także zwiększone stawki z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960 złotych.

Stawki wyglądają następująco:

780zł – przy dochodzie do 300,00 zł

700zł – przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

630zł – przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

Student może otrzymać tylko jedno świadczenie: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie.

Stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium socjalne można pobierać tylko na pierwszym kierunku.

Stypendium socjalne przyznawane jest na 9 miesięcy.

Świadczenia wypłacane są od listopada (z wyrównaniem za październik jeżeli wniosek został złożony w terminie) do czerwca.

W nowym roku akademickim wysokość stawek może ulec zmianie – kwota świadczenia uzależniona jest od liczby świadczeniobiorców.

Sposób obliczania dochodu reguluje szeroko par.6 pkt 2, 3 i 4 RŚSUG .

Wymagania formalne (dokumenty jakimi trzeba poświadczyć wysokość dochodu) określa szczegółowo par. 7 RŚSUG .

Należy się z nimi szczegółowo zapoznać, ponieważ każdy brak formalny skutkuję obowiązkiem jego uzupełnienia w terminie 7 dni.

Ważną informacją jest fakt, iż liczony jest dochód netto za poprzedni rok akademicki. Ważne są jednak zarobki, które student lub osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego generują nadal. Znaczy to, że jeżeli pewien składnik dochodu domowego został utracony, nie liczy się, choć należy go zaznaczyć a następnie udokumentować jego utracenie.

Należy pamiętać, że obecnie wszystkie wnioski związane ze stypendium składane są w Uczelnianej Komisji Stypendialnej, działającej na naszej uczelni od zeszłego roku. Termin jest wyznaczany co roku, należy sprawdzać i kontrolować, aby terminu tego nie przegapić. Wspomniana komisja działa dla całej uczelni i obsługuję studentów z każdego wydziału (znajduję się ona w Starym Rektoracie, ul. Bażyńskiego 1a pok. 116 – tj. po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko obecnego Rektoratu).

Wnioski do pobrania:

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook